Rozumieme zemnému plynu.

Príklady

 • Spaľovanie biomasy znečisťuje ovzdušie

  Vplyv využitia biomasy na zdravotný stav populácie

  Kúrenie, Varenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  V médiách sa objavujú poplašné správy o negatívnom vplyve CO2 emisií na klimatické zmeny. Zabúda sa však na negatívny vplyv ostatných škodlivých látok na ľudské zdravie. Ide najmä o emisie jemného rak...

 • Výroba elektrickej energie

  Príprava tepla a elektriny pre priemyselný park

  Kúrenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Neustále sa zvyšujúci dopyt po energii vedie k zvyšovaniu cien energetických surovín. energia sa tak stáva nielen drahšou, ale aj rastúca výroba a mnohokrát náročný spôsob výroby poškodzuje životné pr...

 • Pasívne energetické domy

  Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn

  Kúrenie, Výroba teplej vody

    Výdavky na energie pri bývaní v rodinnom dome (RD) predstavujú významnú položku rodinného rozpočtu. V snahe znižovať spotrebu energií a zamedziť ich plytvaniu sa nielen odborníci čoraz častejš...

 • Porovnanie návratnosti CNG vozidiel pre domácnosti

  Doprava na CNG

  Cieľom modelového príkladu je porovnať výhodnosť využívania CNG vozidiel s vozidlami jazdiacimi na benzín a naftu a vyčísliť úsporu pohonných hmôt (PHM) a  celkovú úsporu [1]  CNG vozidiel spaľujúcich...

 • Kogeneračná jednotka na báze mikroturbíny

  Chladenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Cieľom modelového príkladu je porovnanie nákladov na nasadenie mikroturbíny ako zdroja elektrickej a tepelnej energie s nákladmi na nákup elektrickej energie z verejnej siete a teplo vyrobené v stacio...

 • Výroba elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke

  Výroba elektrickej energie

  Cieľom modelového príkladu je ukázať ekonomický výpočet inštalácie kogeneračnej jednotky využívajúcej spa­ľovacie motory s palivom zemný plyn s celkovým tepelným inštalovaným výkonom do 2,4 MW a jej n...