Rozumieme zemnému plynu.

Porovnanie produkcie znečisťujúcich látok a skleníkového plynu v rodinnom dome

Cieľom modelového príkladu je porovnať produkciu škodlivých látok (SO2 – oxid siričitý, TZL –  tuhé znečisťujúce látky (častice prachu), NOx – oxidy dusíka a CO – oxid uhoľnatý) a emisií skleníkového plynu CO2 vyprodukovaných spalinami pri vykurovaní rodinného domu o rozlohe 120 m² podľa druhu používaného paliva (drevo, čierne uhlie, hnedé uhlie, zemný plyn).

 

Vykurovanie domácností drevom a uhlím

Znečisťovanie ovzdušia pri vykurovaní domácností drevom a uhlím /ilustračný obrázok/

 

 

Vstupné údaje:

 

Produkcia znečisťujúcich látok v mg/kWh

tab č.1 Produkcia znečisťujúcich látok v mg,kWh

 

 

Produkcia skleníkového plynu CO2 v g/kWh

tab č.2 Produkcia skleníkového plynu CO2 v g,kWh

 

 

Spotreba energie na vykurovanie so zahrnutou účinnosťou spotrebičov v kWh/rok

tab č.3 Spotreba energie na vykurovanie

 

Celková produkcia znečisťujúcich látok tvorených spalinami, ktoré vyprodukuje rodinný dom podľa druhu používaného paliva je znázornená v grafe č.1.

 

 

Graf č. 1 : Produkcia znečisťujúcich látok podľa druhu používaného paliva

graf č.1 - Produkcia znečisťujúcich látok podľa paliva

 

V grafe č. 2 je znázornená produkcia skleníkového plynu – oxidu uhličitého (C02) pri spaľovaní dreva, uhlia a zemného plynu.

 

 

Graf č. 2 : Produkcia oxidu uhličitého (CO2) podľa druhu používaného paliva

graf č.2 Produkcia oxidu uhličitého

 

 

Záver

 

Zemný plyn je v porovnaní s analyzovanými (komparatívnymi) fosílnymi palivami a palivovým drevom výrazne ekologickejšie palivo.

 

Pri spaľovaní zemného plynu vzniká podstatne menej emisií ako pri spaľovaní tuhých palív a produkuje sa cca. 9 krát menej  prachových častíc v porovnaní so spaľovaním dreva, ktoré majú významný vplyv na vznik respiračných ochorení u obyvateľstva.

 

Vznik škodlivín závisí okrem kvality zariadení na spaľovanie paliva a aj od samotnej kvality používaného paliva. Zemný plyn je dodávaný v štandardnej kvalite do všetkých odberných miest. Kvalita uhlia a palivového dreva bežne nedosahuje porovnateľný štandard. Napríklad nesprávne skladované a nedostatočne vysušené palivové drevo horí omnoho horšie, má nižšiu výhrevnosť, časť energie sa spotrebováva na odparenie vody a zároveň sa zvyšuje produkcia škodlivých látok.

 

Pri spaľovaní zemného plynu nevznikajú oxidy síry a zanedbateľné sú aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v spalinách. Konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr sa podarilo výrobcom plynových spotrebičov znížiť emisie oxidov dusíka (NOx) až na 10% pôvodných hodnôt. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká aj najnižší podiel oxidu uhličitého (skleníkový plyn – CO2) zo všetkých fosílnych palív.

 

Vstupné údaje uvedené v tabuľkách Produkcia znečisťujúcich látok a Produkcia skleníkového plynu použité pre výpočet vychádzajú zo zdroja: www.tzbportal.sk.