Rozumieme zemnému plynu.

Produkcia emisií v najväčších stacionárnych zdrojoch v SR

V nasledovných tabuľkách sú:

 

– Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

 

– Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

 

– Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

Tabuľka 1: Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

 

obr.1_micro analýza znecistovatelia

 

 

Tabuľka 2: Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

 

 

obr.2_micro analýza znecistovatelia

 

 

Tabuľka 3: Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

 

BA

 

Trnava

 

Nitra

 

 

Trenčín

 

 

Banskobystr.

 

 

Žilina

 

 

Prešov

 

KE

 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2012

Materiál vypracoval: Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava