Rozumieme zemnému plynu.

Príklady

 • Spaľovanie biomasy znečisťuje ovzdušie

  Vplyv využitia biomasy na zdravotný stav populácie

  Kúrenie, Varenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  V médiách sa objavujú poplašné správy o negatívnom vplyve CO2 emisií na klimatické zmeny. Zabúda sa však na negatívny vplyv ostatných škodlivých látok na ľudské zdravie. Ide najmä o emisie jemného rak...

 • Výroba elektrickej energie

  Príprava tepla a elektriny pre priemyselný park

  Kúrenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Neustále sa zvyšujúci dopyt po energii vedie k zvyšovaniu cien energetických surovín. energia sa tak stáva nielen drahšou, ale aj rastúca výroba a mnohokrát náročný spôsob výroby poškodzuje životné pr...

 • Kogeneračná jednotka na báze mikroturbíny

  Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Cieľom modelového príkladu je porovnanie nákladov na nasadenie mikroturbíny ako zdroja elektrickej a tepelnej energie s nákladmi na nákup elektrickej energie z verejnej siete a teplo vyrobené v stacio...

 • Výroba elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke

  Výroba elektrickej energie

  Cieľom modelového príkladu je ukázať ekonomický výpočet inštalácie kogeneračnej jednotky využívajúcej spa­ľovacie motory s palivom zemný plyn s celkovým tepelným inštalovaným výkonom do 2,4 MW a jej n...

 • Palivové články malých výkonov

  Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Modelový príklad predpokladá nasadenie palivového článku malého výkonu v objekte s nepretržitou celoročnou potrebou elektrickej a tepelnej energie. Palivový článok (ďalej len „PČ“) patrí do skupiny za...