Rozumieme zemnému plynu.

O zemnom plyne

Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorého hlavnou zložkou je metán. Obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je bezfarebný, je ľahší ako vzduch a nemá prirodzený zápach.

 

Z hľadiska bezpečnosti sa doň pridáva látka (tzv. odorizant), ktorá vytvára typický, ľahko identifikovateľný zápach a slúži na odhalenie prípadného úniku. Pri spaľovaní sa zo zemného plynu uvoľňuje značné množstvo tepelnej energie, preto má veľký význam ako palivo.

 

Zemný plyn sa však používa tiež ako základná surovina pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chemických produktov, napríklad pri výrobe dusíkatých hnojív. Zemný plyn sa využíva ako palivo na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody a vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako alternatívne palivo pre motorové vozidlá.

 

 

ZEMNÝ PLYN CHRÁNI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Práve vďaka rozvoju plynofikácie dochádzalo postupne k nahrádzaniu tuhých a kvapalných palív zemným plynom, čo malo pozitívny vplyv na zníženie emisií skleníkových plynov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká najmenší podiel oxidu uhličitého v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami.

 

Prakticky neobsahuje zložky podmieňujúce vznik škodlivín (napr. síra, fluór, chlór a ich zlúčeniny). Plynné splodiny vznikajúce zo spaľovania zemného plynu sú bez zápachu, nejedovaté, bez dymu a sadzí. Na základe týchto faktov je zrejmé, že ide o najčistejší fosílny zdroj. Aj preto nachádza čoraz širšie uplatnenie v doprave.

 

 

ZEMNÝ PLYN – VHODNÝ PRE KLASICKÉ AJ PROGRESÍVNE RIEŠENIA

 

Zemný plyn má množstvo možností využitia. V domácnostiach je to vykurovanie, príprava teplej vody a varenie. Používanie plynu na tieto úkony je pre spotrebiteľa nanajvýš pohodlné. Moderné plynové spotrebiče sú inteligentné, plne automatizované a ľahko regulovateľné podľa špecifických potrieb užívateľa.

 

V hospodárstve slúži aj ako zdroj energie pre zabezpečenie priebehu rôznych výrobných technologických procesov. Práve vďaka svojmu všestrannému využitiu zastáva zemný plyn významné miesto tak v odvetviach národného hospodárstva ako aj v domácnostiach.

 

 

KOGENERÁCIA – KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE

 

Uplatnenie kogenerácie, prípadne trigenerácie je možné všade tam, kde je potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, elektrickej energie, prípadne chladu. Kogeneračná jednotka je schopná pokryť viaceré energetické potreby zákazníka jedným zariadením. Tieto zariadenia sú dostupné v mnohých výkonových úrovniach tak, aby presne zodpovedali potrebám zákazníka.

 

Vďaka svojej variabilite má kogenerácia široké možnosti využitia v priemysle, v komunálnej sfére, v zdravotníckych zariadeniach, školách, kúpaliskách či plavárňach. Pri modernom kombinovanom spôsobe výroby energie dochádza k šetreniu primárnej energie v porovnaní s oddelenou výrobou.

 

Výhody zemného plynu:

 

 • chráni životné prostredie

 

 • je hospodárny a prináša komfort

 

 • je bezpečný v prevádzke

 

 • je spoľahlivý a ihneď pripravený na použitie

 

 • má vysokú využiteľnú energetickú hodnotu

 

Zemný plyn patrí medzi palivá, ktoré majú vysokú výhrevnosť. Výhrevnosť zemného plynu je približne 33,84 MJ/m3 a energetická hodnota 1 m3 pri uvedenej výhrevnosti predstavuje cca 9,4 kWh (1 MJ = 0,27778 kWh).

 

Výhrevnosť palív a účinnosť kotla pri vykurovaní

Porovnanie výhrevnosti jednotlivých druhov palív

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)

 

 

História plynárenstva

„Fantasti, ktorí chcú posielať do ulíc svetlo v trubkách so svietiplynom, by si mohli rovnako zmyslieť osvetľovať Londýn kúskom mesiaca” (britský fyzik W. Wollaston roku 1802).

 

Počiatky vzniku plynárenstva vo svete ako priemyselného odvetvia sa datujú k obdobiu strojovej-priemyselno-technickej revolúcie v 18. a 19. storočí. V tomto období sa nahradzujú sviečky olejových a petrolejových svietidiel plynovým svetlom. Začína éra svietiplynu, ktorá pretrvá 120 rokov.

 

Je 19. marca roku 1856. V uliciach Bratislavy sa vymieňajú smolné fakle a olejové lampy po prvý krát za svietiplynové. Vzniká prvá plynáreň na území dnešnej Slovenskej republiky, ktorá vyrába svietiplyn a zabezpečuje predovšetkým osvetlenie mesta.

 

Bratislava predbieha o deväť rokov susednú Budapešť a od tohto dátumu sa začína písať história plynárenstva na Slovensku. Bratislavu osvetľovalo 209 plynových lámp ku ktorým v zimných mesiacoch pribudlo ďalších 167 lámp, ktoré zabezpečovali osvetlenie do polnoci. Mestská plynáreň v prvom roku svojej činnosti vyrobila 350 tisíc m3 svietiplynu. Plynáreň mala čistiareň plynu a dva plynojemy.

 

V roku 1891 vznikli Závody na vodovod a osvetlenie mesta Bratislavy a začalo sa štvrťstoročie rozkvetu plynárne. V roku 1912 bol postavený plynojem na Mlynských Nivách, kde v roku 1936 bola postavená nová plynáreň, ktorú dnes pripomína Plynárenské múzeum zamerané na históriu plynárenstva. Múzeum bolo založené v marci 1996 pri 140. výročí vzniku plynárenstva.

 

Po Bratislave začali svietiplyn vyrábať v Košiciach, Banskej Štiavnici, Nitre, Trnave, Komárne, Nových Zámkoch a v Novom Meste nad Váhom. Posledná plynová lampa v Bratislave zhasla v roku 1977.

 

Po prvej etape svietiplynu nasledovala etapa prírodného zemného plynu, ťaženého z ložísk, prevažne metánu a zmesi vyšších uhľovodíkov, propánu a butánu. Ložiská prírodného zemného plynu boli objavené na západnom a východnom Slovensku čo podnietilo rozhodnutie pokračovať v plynárenstve na báze prírodného zemného plynu. V nadväznosti na objavené náleziská sa začala na Slovensku budovať aj plynárenská infraštruktúra od Plaveckého Štvrtka do Bratislavy a na Moravu, do Šale, Považím, Pohroním, Ponitrím, ako i na východe Slovenska od Moravan – Stretava – Michalovce.

 

Dostupné ložiská zemného plynu reálne nepostačovali zabezpečiť potreby zdrojov pre zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva. Reálnou možnosťou ako zabezpečiť potrebné zdroje pre zásobovanie bola výstavba dopravných ciest zemného plynu z Ruska, bohatého na ložiská zemného plynu do Západnej Európy.

 

V roku 1967 bol do prevádzky uvedený plynovod Bratstvo, ktorý bol vybudovaný hlavne pre potreby Rakúska a zároveň zemný plyn sa stal dostupným aj pre Slovensko. V roku 1972 bola vybudovaná prvá línia tranzitného plynovodu a v ďalších rokoch druhá až piata línia a príslušné kompresorové stanice, čím boli vytvorené možnosti širokého priemyselného spracovania a využitia pre priemyselné závody, elektrárne, teplárne a pre obyvateľstvo. Tranzitný systém vedúci cez Slovensko zabezpečuje približne 15 % z celkového dopytu po zemnom plyne v Európe.

 

V súčasnosti je Slovensko druhou najplynofikovanejšou krajinou za Holandskom, čo sa týka miery plynofikácie obytných sídiel. Spoločnosť SPP – distribúcia, ako vlastník a prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, zabezpečuje jeho distribúciu na území Slovenskej republiky do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % miest a obcí. Objem takto distribuovaného plynu predstavuje približne 98 % celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike pre viac ako 94 % populácie Slovenska s prístupom k zemnému plynu. V súčasnosti má plynárenská distribučná sieť zemného plynu dĺžku 33 270 km.

 

sieť plynovodov na Slovensku

Distribučná sieť SPP-distribúcia, a.s.

 

Z pohľadu dosiahnutej úrovne plynofikácie obcí sa už nevyžaduje ďalší rozvoj distribučnej siete, avšak vzhľadom k značnému rozvoju výstavby obytných lokalít sa už viac rokov realizuje priebežné pripájanie týchto lokalít do distribučnej siete. Predmetné obytné lokality sú spravidla situované v už splynofikovaných obciach, takže sa jedná o zahusťovanie distribučnej siete.

 

Spoľahlivosť prevádzky plynárenskej distribučnej siete uvedeného rozsahu si vyžaduje vysokú odbornosť, neustály rozvoj a nepretržité dôsledné monitorovanie stavu plynovodov a plynárenských zariadení v záujme zaistenia technicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej a zároveň ekonomicky efektívnej distribúcie zemného plynu.

 

 

 

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)

 

Starostlivosť o odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).

 

 • Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku.  Od HUP zodpovedá za OPZ vlastník nehnuteľnosti, správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

 

 • Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

 

 • Koncový odberateľ plynu je povinný udržiavať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave.

 

Pripojenie na plyn domácnosť

Schéma pripojenia domácnosti k plynovodu

 

 

K najčastejším príčinám vzniku mimoriadnych udalostí na OPZ patrí:

 

 • neodborná, nevhodná manipulácia s plynovými zariadeniami,
 • nezabezpečovanie pravidelných odborných kontrol týchto zariadení,
 • používanie zastaraných spotrebičov,
 • vykurovanie obytných priestorov spotrebičmi, ktoré nie sú na tento účel určené (sporák),
 • nedodržiavanie bezpečných vzdialeností spotrebičov plynu od horľavých a zápalných hmôt,
 • utesňovanie vetracích otvorov určených na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie.

 

Všeobecné bezpečnostné zásady pre odberateľov zemného plynu:

 

 • Plynové spotrebiče kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa. Odporúčame premerať tesnosť vnútorných rozvodov plynu raz za 3 roky a vykonať revíziu OPZ raz za 6 rokov.

 

 • Inštaláciu, opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.

 

 • Pred vykurovacou sezónou odporúčame urobiť servisnú kontrolu vykurovacieho telesa (t.j. napr. plynového kotla).

 

 • Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič. Neutesňovať vetracie otvory určené pre prívod vzduchu.

 

 • Kvôli bezpečnosti sa oboznámiť s tým, kde sa nachádza HUP a uzávery plynu na plynových spotrebičoch.

 

 • Pri podozrení na únik plynu priestor vyvetrať, uzavrieť prívod plynu (HUP), nepoužívať elektrické spotrebiče, nepoužívať otvorený oheň (zápalky/zapaľovače) a okamžite nahlásiť únik plynu na Poruchovú linku – plyn, kde posúdia situáciu a poradia ďalšie kroky.

   

Poruchová linka – plyn 0850 111 727 (24 hodín denne) slúži pre nahlasovanie porúch na plynárenských zariadeniach ako sú úniky plynu, poruchy regulátorov tlaku plynu, poruchy  plynomerov, prerušenie dodávky zemného plynu, poškodenie plynárenského zariadenia.

 

Upozornenie: Pracovníci poruchových  služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy ani údržbu OPZ, ani plynových spotrebičov, ktoré sú majetkom koncového odberateľa  plynu. 

 

Tieto opravy si zabezpečuje samotný zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

 

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

 

Únik zemného plynu

10 dôležitých krokov ako správne postupovať pri úniku plynu

 

 1. V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich (najlepšie vytvorením prievanu).
 2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň.
 3. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky, nevypínajte hlavný vypínač ani ističe, nepoužívajte výťah.
 4. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
 5. Upozornite susedov (nezvoňte do susedných bytov!) o podozrení na únik plynu a informujte ich o vyššie uvedených opatreniach.
 6. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto.
 7. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP).
 8. Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera.
 9. V prípade úniku plynu z uzavretého (nedostupného) priestoru (bytu, pivnice…) kontaktujte aj Tiesňovú linku 112, resp. hasičov 150, alebo políciu 158.
 10. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod poruchovej služby pracovníka SPP – distribúcia, a. s.

 

Ako predísť vzniku mimoriadnych udalostí spojených s únikom plynu v byte /dome

 

 1. Vykonávajte pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky odberných plynových zariadení (v prípade rodinného domu zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti, v prípade bytových domov zabezpečuje správca nehnuteľnosti).
 2. Používajte len certifikované plynové spotrebiče.
 3. Dodržujte bezpečné vzdialenosti plynových spotrebičov od ľahko horľavých zápalných hmôt.
 4. Nezasahujte do konštrukcie plynových spotrebičov a rozvodu plynu, montáž a servis OPZ môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
 5. Nepoužívajte plynové spotrebiče, ktoré:
 • nie sú zabezpečené termopoistkou kontrolujúcou zhasnutie plameňa;
 • zjavne vykazujú poškodenie a opotrebovanie;
 • neprešli odbornou prehliadkou.
 1. Nepoužívajte plynové spotrebiče na iný účel, než na ktorý sú určené (plynová rúra, alebo horáky na sporáku nie sú určené na prikurovanie).
 2. Neutesňujte vetracie otvory určené na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie plynu. Uvedené je obzvlášť dôležité pri prevádzke prietokových ohrievačov na ohrev teplej úžitkovej vody, ktoré sú umiestnených v malých priestoroch (napr. kúpeľňa). V takomto prípade dôjde k odčerpaniu vzduchu z priestoru v priebehu niekoľkých minút a hrozí udusenie osôb.
 3. U spotrebičov plynu s odťahom spalín do komína je potrebné zabezpečovať aj revízie komínov, ktoré musia byť vykonané v predpísaných intervaloch (nedokonalý odťah spalín môže spôsobiť nedokonalé horenie a únik spalín do obytných priestorov s následným udusením). Pre dokonalé horenie je charakteristický modrý plameň, pri ktorom sa netvoria žiadne sadze.
 4. Pre prerušenie úniku plynu v bytových domoch je dôležité vedieť, kde sú umiestnené uzávery pri spotrebičoch a uzáver plynu pri plynomeri.
 5. Pre prerušenie úniku plynu v rodinných domoch je dôležité vedieť, kde sú umiestnené uzávery pre spotrebiče a hlavný uzáver plynu (HUP).

K plynovým spotrebičom odporúčame montáž plynových detektorov na signalizáciu prítomnosti plynu.

 

Poruchová linka – plyn – 0850 111 727

 

Pohotovostná služba – Plyn je zabezpečovaná spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., nepretržite 24 hodín denne na linke 0850 111 727. Poruchová linka  – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a. s., z celého územia Slovenska:

 • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
 • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
 • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
 • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP – distribúcia na Poruchovej linke – plyn – 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

 

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete. Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-2040 2500. Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.

 


Neoprávnený odber zemného plynu

Neoprávnený odber plynu je odber plynu:

 •  bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
 • bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 • meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
 • ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
 • keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.

 

Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?

 • Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k  ohrozeniu zdravia, života či majetku!
 • Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.
 • Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.
 • Neoprávnený odber je drahá záležitosť (pokuta až niekoľko tisíc eur).
 • Kvôli neoprávnenému  odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo.

Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.

 

Ako predchádzať podozreniu z neoprávneného odberu?

 • Odberateľ  má mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke plynu s vybraným dodávateľom plynu, ktorému riadne a včas platí za dodávku zemného plynu.
 • Plynomer je možné ochrániť uzamykateľnou skrinkou,odberateľ však musí prevádzkovateľovi distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,  kedykoľvek umožniť prístup k plynomeru.
 • Pravidelne kontrolovať stav plynomeru (či nie je poškodený obal plynomeru, plomby poškodené, sklo počítadla rozbité, alebo iné zjavné poškodenie), pravidelne písomne zaznamenávať stavy plynomeru za účelom svojej vlastnej evidencie.
 • Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s plynomerom, poškodenie plynomera, podozrenie na poruchu plynomera (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu plynu plynomerom), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek by mal odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na poruchovej linke – plyn  0850 111 727.
 • V prípade prenájmu nehnuteľností je vhodné po uzatvorení nájomnej zmluvy previesť odber plynu na nájomcu a zároveň dohodnúť v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti ukončenie zmluvy o dodávke plynu zo strany dodávateľa.
 • V prípade dlhodobého neužívania nehnuteľnosti odporúčame zvážiť ukončenie odberu plynu.

 

Máte podozrenie na neoprávnený odber plynu vo vašom okolí? Využite príležitosť anonymného nahlásenia cez niektorý z nasledujúcich komunikačných kanálov:

 

Poštový kontakt: Jozef Astrab, SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

Telefonický kontakt:  +421 2 20 40 21 80

Emailový kontakt:  jozef.astrab@spp-distribucia.sk


Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

 

 

Užitočné kontakty

 

Poruchová linka – plyn 0850 111 727

 

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!

 

Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

 

Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

 

 • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
 • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
 • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
 • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

 

Upozornenie:

 

Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu. Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

 

 

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269

 

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti umožňuje:

 

 • získať informácie o pripájaní odberných plynových zariadení pre nových zákazníkov
 • získať informácie a asistenciu k žiadostiam o technické zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení
 • riešiť individuálne otázky zákazníka v procese pripojenia a zmien na existujúcich plynových odberných zariadeniach na  základe jeho špecifických potrieb.

 

Zákaznícka linka je v prevádzke každý pracovný deň od 7.30 do 18.00 h.

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)

 

Odpočty meradiel

Spoločnosť SPP -distribúcia, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej siete pre všetkých dodávateľov plynu a zabezpečuje dohodnuté distribučné služby.

 

Jednou z týchto služieb je výkon cyklickéhomimoriadneho odpočtu pre kategóriu odberu domácnosť a maloodber. Túto službu zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorým je Slovenská pošta, a.s.

 

Cyklický (fakturačný) odpočet prebieha pravidelne 1 x do roka. Každé odberné miesto je zaradené do odpočtového cyklu. Malé obce sú navštevované  v priebehu jedného odpočtového cyklu. Malé mestá v priebehu dvoch cyklov. Veľké mestá môžu byť odčítavané aj celý rok tj. 12 cyklov. Fyzicky odpočet daného cyklu začína vždy v 14.-ty deň mesiaca a končí v 13.-ty deň nasledujúceho mesiaca.

 

Napríklad fyzický odpočet plynu pre  2. cyklus začína 14.1. a končí 13.2. Výnimku tvorí odpočtový cyklus R15, do ktorého môžu byť zaradení len odberatelia kategórie maloodber, ktorý začína 10.12. a končí 8.1.   V jednom odpočtovom  cykle je odčítaných okolo 120 tisíc odberateľov. Zaradenie do cyklu vie každý odberateľ zistiť zo svojej faktúry za odber plynu.

 

Informáciu o tom, že dodávateľ ide vykonávať v danej obci odpočet plynu sa odberatelia dozvedia z informačných tabúľ alebo z miestneho rozhlasu, ak si odpočtár požiada o odvysielanie danej informácie. V domoch komplexnej bytovej výstavby sú vyvesované oznamy o pripravovanom výkone odpočtu priamo v spoločných priestoroch objektu.

 

Vo väčších mestách a metropolách sa informácia o odpočtoch oznamuje len v domoch komplexnej bytovej výstavby formou vyvesenia oznamu o pripravovanom výkone odpočtu pred jeho konaním na verejne dostupných miestach daného domu.

 

Mimoriadny odpočet sa vykonáva na žiadosť dodávateľa plynu . O mimoriadnom odpočte je koncový odberateľ informovaný prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Spôsob výkonu mimoriadneho odpočtu a jeho  oznamovanie priamo na odberných miestach sa riadi podobnými pravidlami ako pri výkone cyklického odpočtu.

 

Realizátori odpočtu a ich povinnosti

 

Aby nedochádzalo k zneužitiu výkonu odpočtu na tresnú činnosť  SPP – distribúcia, a.s. pravidelne upozorňuje, že pri odpočte plynu ide len o kontrolu o fyzické odčítanie plynomera a nie vyberanie a vracanie finančnej hotovosti za nedoplatky a preplatky plynu.

 

Odpočtári dodávateľskej firmy sú pracovníci Slovenskej pošty, a.s., ktorí sú jednoznačne identifikovateľní podľa rovnošaty . Súčasťou identifikácie je na odeve vyvesený služobný preukaz odpočtára. Odpočtár je povinný na požiadanie sa ešte preukázať poverovacím listom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako aj občianskym preukazom. Na služobnom preukaze je aj telefonické číslo, kde si odberateľ môže v pracovných dňoch  v čase od 7:00 do 19:00 overiť identitu odpočtára priamo u dodávateľa odpočtov.

 

 

Úlohou odpočtárov je fyzicky vykonať odpočet priamo videním plynomera. Zároveň vykoná kontrolu montážnych a  overovacích značiek, fotodokumentáciu  a nepoškodenie meradla, ktoré je majetkom SPP – distribúcia a.s.. Odpočtár cyklických odpočtov je vybavený ručným terminálom na výkon odpočtu. Pri mimoriadnych odpočtoch môže odpočtár zaevidovať odpočet do papierovej zostavy.

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)