Rozumieme zemnému plynu.

Neoprávnený odber zemného plynu

Neoprávnený odber plynu je odber plynu:

 

 

 •  bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
 • bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 • meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
 • ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
 • keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.

 

 

Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?

 

 

 • Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k  ohrozeniu zdravia, života či majetku!

 

 • Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.

 

 • Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.

 

 • Neoprávnený odber je drahá záležitosť (pokuta až niekoľko tisíc eur).

 

 • Kvôli neoprávnenému  odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.

 

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo.

 

Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.

 

 

 

Ako predchádzať podozreniu z neoprávneného odberu?

 

 

 

 • Odberateľ  má mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke plynu s vybraným dodávateľom plynu, ktorému riadne a včas platí za dodávku zemného plynu.

 

 • Plynomer je možné ochrániť uzamykateľnou skrinkou,odberateľ však musí prevádzkovateľovi distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,  kedykoľvek umožniť prístup k plynomeru.

 

 • Pravidelne kontrolovať stav plynomeru (či nie je poškodený obal plynomeru, plomby poškodené, sklo počítadla rozbité, alebo iné zjavné poškodenie), pravidelne písomne zaznamenávať stavy plynomeru za účelom svojej vlastnej evidencie.

 

 • Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s plynomerom, poškodenie plynomera, podozrenie na poruchu plynomera (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu plynu plynomerom), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek by mal odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na poruchovej linke – plyn  0850 111 727.

 

 • V prípade prenájmu nehnuteľností je vhodné po uzatvorení nájomnej zmluvy previesť odber plynu na nájomcu a zároveň dohodnúť v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti ukončenie zmluvy o dodávke plynu zo strany dodávateľa.

 

 • V prípade dlhodobého neužívania nehnuteľnosti odporúčame zvážiť ukončenie odberu plynu.

 

 

Máte podozrenie na neoprávnený odber plynu vo vašom okolí?

 

 

Využite príležitosť anonymného nahlásenia cez niektorý z nasledujúcich komunikačných kanálov:

 

Poštový kontakt: Jozef Astrab, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 

Telefonický kontakt:  +421 2 20 40 21 80

 

Emailový kontakt:  jozef.astrab@spp-distribucia.sk

 

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok