Rozumieme zemnému plynu.

Odpočty meradiel

Spoločnosť SPP -distribúcia, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej siete pre všetkých dodávateľov plynu a zabezpečuje dohodnuté distribučné služby.

 

Jednou z týchto služieb je výkon cyklickéhomimoriadneho odpočtu pre kategóriu odberu domácnosť a maloodber. Túto službu zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorým je Slovenská pošta, a.s.

 

Cyklický (fakturačný) odpočet prebieha pravidelne 1 x do roka. Každé odberné miesto je zaradené do odpočtového cyklu. Malé obce sú navštevované  v priebehu jedného odpočtového cyklu. Malé mestá v priebehu dvoch cyklov. Veľké mestá môžu byť odčítavané aj celý rok tj. 12 cyklov. Fyzicky odpočet daného cyklu začína vždy v 14.-ty deň mesiaca a končí v 13.-ty deň nasledujúceho mesiaca.

 

Napríklad fyzický odpočet plynu pre  2. cyklus začína 14.1. a končí 13.2. Výnimku tvorí odpočtový cyklus R15, do ktorého môžu byť zaradení len odberatelia kategórie maloodber, ktorý začína 10.12. a končí 8.1.   V jednom odpočtovom  cykle je odčítaných okolo 120 tisíc odberateľov. Zaradenie do cyklu vie každý odberateľ zistiť zo svojej faktúry za odber plynu.

 

Informáciu o tom, že dodávateľ ide vykonávať v danej obci odpočet plynu sa odberatelia dozvedia z informačných tabúľ alebo z miestneho rozhlasu, ak si odpočtár požiada o odvysielanie danej informácie. V domoch komplexnej bytovej výstavby sú vyvesované oznamy o pripravovanom výkone odpočtu priamo v spoločných priestoroch objektu.

 

Vo väčších mestách a metropolách sa informácia o odpočtoch oznamuje len v domoch komplexnej bytovej výstavby formou vyvesenia oznamu o pripravovanom výkone odpočtu pred jeho konaním na verejne dostupných miestach daného domu.

 

Mimoriadny odpočet sa vykonáva na žiadosť dodávateľa plynu . O mimoriadnom odpočte je koncový odberateľ informovaný prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Spôsob výkonu mimoriadneho odpočtu a jeho  oznamovanie priamo na odberných miestach sa riadi podobnými pravidlami ako pri výkone cyklického odpočtu.

 

Realizátori odpočtu a ich povinnosti

 

Aby nedochádzalo k zneužitiu výkonu odpočtu na tresnú činnosť  SPP – distribúcia, a.s. pravidelne upozorňuje, že pri odpočte plynu ide len o kontrolu o fyzické odčítanie plynomera a nie vyberanie a vracanie finančnej hotovosti za nedoplatky a preplatky plynu.

 

Odpočtári dodávateľskej firmy sú pracovníci Slovenskej pošty, a.s., ktorí sú jednoznačne identifikovateľní podľa rovnošaty . Súčasťou identifikácie je na odeve vyvesený služobný preukaz odpočtára. Odpočtár je povinný na požiadanie sa ešte preukázať poverovacím listom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako aj občianskym preukazom. Na služobnom preukaze je aj telefonické číslo, kde si odberateľ môže v pracovných dňoch  v čase od 7:00 do 19:00 overiť identitu odpočtára priamo u dodávateľa odpočtov.

 

 

Úlohou odpočtárov je fyzicky vykonať odpočet priamo videním plynomera. Zároveň vykoná kontrolu montážnych a  overovacích značiek, fotodokumentáciu  a nepoškodenie meradla, ktoré je majetkom SPP – distribúcia a.s.. Odpočtár cyklických odpočtov je vybavený ručným terminálom na výkon odpočtu. Pri mimoriadnych odpočtoch môže odpočtár zaevidovať odpočet do papierovej zostavy.

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)