Rozumieme zemnému plynu.

Starostlivosť o odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).

 

 • Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku.  Od HUP zodpovedá za OPZ vlastník nehnuteľnosti, správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

 

 • Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

 

 • Koncový odberateľ plynu je povinný udržiavať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave.

 

Pripojenie na plyn domácnosť

Schéma pripojenia domácnosti k plynovodu

 

 

K najčastejším príčinám vzniku mimoriadnych udalostí na OPZ patrí:

 

 • neodborná, nevhodná manipulácia s plynovými zariadeniami,
 • nezabezpečovanie pravidelných odborných kontrol týchto zariadení,
 • používanie zastaraných spotrebičov,
 • vykurovanie obytných priestorov spotrebičmi, ktoré nie sú na tento účel určené (sporák),
 • nedodržiavanie bezpečných vzdialeností spotrebičov plynu od horľavých a zápalných hmôt,
 • utesňovanie vetracích otvorov určených na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie.

 

Všeobecné bezpečnostné zásady pre odberateľov zemného plynu:

 

 • Plynové spotrebiče kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa. Odporúčame premerať tesnosť vnútorných rozvodov plynu raz za 3 roky a vykonať revíziu OPZ raz za 6 rokov.

 

 • Inštaláciu, opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.

 

 • Pred vykurovacou sezónou odporúčame urobiť servisnú kontrolu vykurovacieho telesa (t.j. napr. plynového kotla).

 

 • Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič. Neutesňovať vetracie otvory určené pre prívod vzduchu.

 

 • Kvôli bezpečnosti sa oboznámiť s tým, kde sa nachádza HUP a uzávery plynu na plynových spotrebičoch.

 

 • Pri podozrení na únik plynu priestor vyvetrať, uzavrieť prívod plynu (HUP), nepoužívať elektrické spotrebiče, nepoužívať otvorený oheň (zápalky/zapaľovače) a okamžite nahlásiť únik plynu na Poruchovú linku – plyn, kde posúdia situáciu a poradia ďalšie kroky.

   

Poruchová linka – plyn 0850 111 727 (24 hodín denne) slúži pre nahlasovanie porúch na plynárenských zariadeniach ako sú úniky plynu, poruchy regulátorov tlaku plynu, poruchy  plynomerov, prerušenie dodávky zemného plynu, poškodenie plynárenského zariadenia.

 

Upozornenie: Pracovníci poruchových  služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy ani údržbu OPZ, ani plynových spotrebičov, ktoré sú majetkom koncového odberateľa  plynu. 

 

Tieto opravy si zabezpečuje samotný zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

 

 

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok