Rozumieme zemnému plynu.

Chladenie s využitím zemného plynu

Absorpčné chladiace zariadenie

V prípade, ak je k dispozícii dostatočné množstvo tepelnej energie – napr. odpadové teplo, teplo z kogeneračných jednotiek, zvyškové teplo z iných procesov, alebo ak náklady na výrobu tepla sú nižšie ako náklady na pohon kompresora je vhodné použiť absorpčné chladiace zariadenie. Absorpčné chladiace zariadenia tak umožňujú napr. ekonomickú prevádzku kogeneračných jednotiek aj mimo vykurovacej sezóny a tak využiť produkované teplo celoročne.

Obr.:  Schéma absorpčného chladiaceho zariadenia

 

Na kompresiu chladiacej látky je u absorpčného chladiaceho zariadenia využitá tepelná energia. Ohriatím zmesi vody a chladiacej látky dochádza k odpareniu chladiacej látky a nárastu tlaku v celom okruhu. Na konci okruhu je chladiaca látka opäť pohltená (absorpcia) naspäť do vody a táto zmes sa pomocou čerpadla opäť vracia do vypudzovača. (Obrázok č. 1)

Podobne ako pri kompresorovom chladiacom zariadení v kondenzátore pary pracovnej látky skondenzujú a odovzdajú teplo, v škrtiacom ventile dochádza k poklesu tlaku z kondenzačného na výparný. Vo výparníku pracovná látka odoberie časť tepla z chladenej látky a vyparí sa. Pracovná látka prúdi do termokompresora, ktorého princíp je založený na pohlcovaní pracovnej látky inou pracovnou látkou pri nižšom tlaku a teplote a vypudená pri vyššom tlaku a teplote. Vzniknutý rozdiel tlakov zabezpečí, tak isto ako pri kompresore, prúdenie pracovnej látky zariadením.

 

Výhody absorpčných chladiacich zariadení:

  • na pohon chladiaceho zariadenia je možné využiť aj odpadové teplo, čím môžu zefektívniť prevádzku iných zariadení (napr. kogeneračné jednotky),
  • veľký rozsah výkonov (od malých po veľké),
  • kompaktné zariadenie.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok