Rozumieme zemnému plynu.

Chladenie s využitím zemného plynu

Kompresorové chladiace zariadenie

Kompresorové chladiace zariadenie je zložené z dvoch výmenníkov tepla (kondenzátor a výparník), v ktorých prebieha prenos tepelnej energie, kompresora a škrtiaceho (expanzného ventila). Môžu byť jedno a viac stupňové. Počet stupňov sa volí podľa potreby chladu.

 

Chladená látka (miesto, ktoré sa chladí) odovzdá pracovnej látke vo výparníku časť svojej tepelnej energie. Pracovná látka vo výparníku (výmenník tepla) sa vyparuje a mení svoje skupenstvo z mokrej pary do stavu nasýtenej pary. Aby tento jav nastal, musela byť pracovnej látke dodaná energia vo forme tepla. Kompresor odsáva pracovnú látku z výparníka vo forme nasýtenej pary a stláča ju na potrebný tlak, pri ktorom nasýtená para kondenzuje, čím sa uvoľní teplo. Teplo sa cez steny kondenzátora odovzdá

  • buď okoliu napr. prostredníctvom chladiča, chladiacej veže a podobne (mrhanie energiou)
  • alebo sa využije na ohrev inej pracovnej látky a tá sa využije napr. na prípravu teplej vody, vykurovanie, technológia a podobne. (tým sa pracovná látka ochladí)

Ďalej pracovaná látka prúdi cez škrtiaci ventil, v ktorom sa tlak zníži z tlaku kondenzačného na tlak výparný a prúdi ďalej do výparníka. Celý proces sa opakuje. (Obrázok č. 1)

Obr. č. 1.: Schéma kompresorového chladenia

 

Kompresory sú najdôležitejšou časťou kompresorového chladiaceho zariadenia. Delia sa na objemové a rýchlostné. Na pohon kompresora môže byť použitý elektromotor, resp. spaľovací motor (napr. plynový). Spaľovací motor sa volí vtedy, keď je možné využiť aj teplo vygenerované v motore. Výmenníky tepla tak isto k dôležitým častiam chladiaceho zariadenia. Okrem výparníka a kondenzátora sa používajú dochladzovače, výmenníky pre vnútornú výmenu tepla, absorbéry, parogenerátory, akumulátory tepla a podobne.

 

Výhody kompresorových chladiacich zariadení:

  • kompaktné zariadenia,
  • variabilita typov kompresorov,
  • veľký rozsah výkonov (od malých po veľké),
  • pohon kompresora môže byť zabezpečený rôznymi druhmi zariadení.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok