Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Nízkoteplotné vykurovanie

Tepelnú pohodu pri tomto type vykurovacieho systému zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotnými sálavými plochami s teplotným spádom napr. 55/45 °C, 45/35 °C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 °C. Zdroj tepla, plynový kotol pracuje s teplotným spádom 90/70 °C, 80/60 °C. Úprava teploty teplonosnej látky (vody) sa uskutočňuje v zmiešavacej armatúre alebo v špeciálnom výmenníku tepla a obeh pracovnej látky zabezpečuje obehové čerpadlo.  Vykurovaciu plochu tvorí napr. podlaha (podlahové vykurovanie), stena (stenové vykurovanie), resp. strop (stropné vykurovanie). Nižšie teploty vykurovacej vody v systéme vyžadujú väčšiu vykurovaciu plochu, čo je z hľadiska úspory energie výhodou.

V súčasnosti komfort nízkoteplotného vykurovania zabezpečujú kotly tzv. druhej a tretej generácie, tzn. nízkoteplotné a kondenzačné. Ide o moderné kotly, u ktorých teplota spalín klesá pod 130 °C a teplota vratnej vykurovacej vody je pod 65 °C.

 

Obr.1: Nízkoteplotný kotol (ilustračný obrázok)

 

Typy nízkoteplotného vykurovania:

  • Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie predstavuje nízkoteplotný sálavý systém, ktorý využíva na vykurovanie nižšiu teplotu (teplota podlahy by nemala prekročiť 29 °C a teplota vody v rúrkach umiestnených pod podlahou 50 °C) a veľkú plochu s akumulačnou schopnosťou, z ktorej sála teplo do miestnosti. Sálavé teplo postupne ohrieva podlahu, okolité predmety a až následne aj vzduch v miestnosti. Tepelná pohoda je na vysokej úrovni, tzn., že obyvateľ domu má subjektívny pocit príjemného tepla a to napriek tomu, že celková teplota vzduchu v miestnosti dosahuje napr. iba 18 °C. Pri podlahovom vykurovaní je vertikálne aj horizontálne rozloženie teplôt vo vykurovacom priestore takmer ideálne (teplé nohy, chladná hlava). Prevádzkové náklady sú nižšie vzhľadom na to, že podlahová konštrukcia je zároveň vykurovacou plochou s teplotou vyššou ako dosahujú bežné, nevykúrené podlahy a teplota vzduchu v miestnosti môže byť nižšia o 2 až 3 °C v porovnaní s konvenčným (radiátorovým) vykurovaním. Rozdiel v teplote predstavuje úsporu energie a znižuje konečné platby za spotrebu energie. Pokles o 1 °C predstavuje približne 6% – nú úsporu energie. Inak povedané, znížením teploty v miestnosti o 1 °C je možné ušetriť až 6 % z nákladov vynaložených na vykurovanie.

 

Obr.2: Podlahové vykurovanie (ilustračný obrázok)

underfloor heating and cooling

 

  • Stenové vykurovanie

Systém stenového vykurovania je vo svojej podstate a svojim fungovaním príbuzný podlahovému vykurovania. Patrí k sálavému systému vykurovania a v súčasnosti je jedným z najmodernejších systémov. Stenové vykurovanie, podobne ako podlahové vytvára príjemný pocit tepla aj pri nižšej teplote vzduchu. Teplota stien je napr. 22 – 24 °C, pričom vzduch v miestnosti dosahuje teplotu napr. 18 – 19 °C. Pri návrhu stenového vykurovania je potrebné vziať do úvahy fakt, že priestor v stene, do ktorého bude systém nainštalovaný musí byť voľne prístupný. Zároveň vnútorná omietka musí byť schopná znášať vyššie teploty. Stenové vykurovanie je ideálne skombinovať s podlahovým vykurovaním, čo si vyžaduje vyššiu investičnú náročnosť. Navyše v letnom období môže stenové vykurovanie slúžiť na ochladzovanie miestnosti, za predpokladu inštalácie zdroja chladu.

  • Stropné vykurovanie 

Stropné teplovodné vykurovanie patrí medzi sálavé vykurovacie sústavy. Podiel sálavej zložky na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy (stropu) je podstatne vyšší ako teplo konvenciou (80 % : 20 %). Tento pomer pozitívne ovplyvňuje rovnomernosť prenosu tepla v interiéri a napomáha vytvárať teplotné homogénne prostredie. Teplota vody vo vykurovacom systém je spravidla nižšia ako 50 – 55 °C a povrchová teplota vykurovacej plochy musí dosahovať 35 – 40 °C. Dôležitou podmienkou je dodržanie minimálnej svetlej výšky miestnosti, aby nedochádzalo k nadmernému prehriatiu vzduchu vo výške hlavy dospelého človeka. V letnom období je možné tento systém použiť na chladenie. Efekt chladenia dosiahneme pomocou chladiacej vody napustenej do systému, pričom povrchová teplota stropu je nižšia ako priestorová teplota. Teplo z podlahy, stien, okien, nábytku a ľudí stúpa smerom ku ochladenému stropu a je odvádzané chladiacou vodou cirkulujúcou v strope. 

 

Výber jednotlivého typu vykurovania, ich kombinácie, resp. kombináciu s klasickým konvenčným  vykurovaním pre zabezpečenie komfortu bývania, závisí predovšetkým od špecifických potrieb, požiadaviek  a nárokov práve tej vašej domácnosti.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok

* Ilustračné obrázky (zdroj: www.istockphoto.com)