Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Hotel Kaskády, Sielnica Sliač

Kogeneračná jednotka na Hotel Kaskády bola navrhnutá pre základné elektrické zaťaženie odberov hotela a stabilizáciu dodávanej elektriny pre el. spotrebu OM z dôvodu nestabilnej dodávky z distribučnej siete. Všetka elektrická energia je dodávaná pre vlastnú spotrebu, zvyšok pokrývaný zo siete, čo šetrí v ročnom objeme cca 85-90% celkového odberu elektriky pre OM. Od uvedenia KGJ do prevádzky nedošlo k žiadnemu mikrovýpadku dodávky EE, čo je znak správneho rozhodnutia a nastavenia konceptu zariadenia.

Začiatok stavby: 10/2013

Uvedenie do prevádzky: 07/2014

KGJ - SLIAC3

 

Hlavné parametre :

  • Motor: MAN2876LE302
  • El. výkon: 199,6 kWe
  • Tepelný výkon: 263,0 kWt
  • Spotreba plynu: 54,4 m3/hod
  • Ročná produkcia EE/T: 1.560.000 kWhe/ 1.800.000 kWht

KGJ - SLIAC2

 

Ing. Branislav Mala, konateľ BAD s.r.o.. Matuškova 49, 976 31 Vlkanová

V období 10/2013 – 06/2014 nám spoločnosť STM Power a.s. realizovala návrh a dodávku kogeneračnej jednotky MAN 2876 LE 302 o výkone 199,6 kWe s jej následným napojením na teplovodnú a elektrosústavu hotela a uvedením do prevádzky.

Realizácia prebiehala podľa schváleného harmonogramu a prevádzka jednotky je zatiaľ s minimálnymi odstávkami. S dodaným technologickým riešením sme zatiaľ spokojní, nakoľko nám projekt oproti pôvodnému stavu stabilizuje dodávku elektriny a znižuje celkové náklady na dodávané teplo a elektriku. Prístup dodávateľa pri riešení technických alebo prevádzkových problémov bol a je na dobrej úrovni.