Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Príklady

 • Spaľovanie biomasy znečisťuje ovzdušie

  Vplyv využitia biomasy na zdravotný stav populácie

  Kúrenie, Varenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  V médiách sa objavujú poplašné správy o negatívnom vplyve CO2 emisií na klimatické zmeny. Zabúda sa však na negatívny vplyv ostatných škodlivých látok na ľudské zdravie. Ide najmä o emisie jemného rak...

 • Výroba elektrickej energie

  Príprava tepla a elektriny pre priemyselný park

  Kúrenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Neustále sa zvyšujúci dopyt po energii vedie k zvyšovaniu cien energetických surovín. energia sa tak stáva nielen drahšou, ale aj rastúca výroba a mnohokrát náročný spôsob výroby poškodzuje životné pr...

 • Pasívne energetické domy

  Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn

  Kúrenie, Výroba teplej vody

    Výdavky na energie pri bývaní v rodinnom dome (RD) predstavujú významnú položku rodinného rozpočtu. V snahe znižovať spotrebu energií a zamedziť ich plytvaniu sa nielen odborníci čoraz častejš...

 • Kogeneračná jednotka na báze mikroturbíny

  Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Cieľom modelového príkladu je porovnanie nákladov na nasadenie mikroturbíny ako zdroja elektrickej a tepelnej energie s nákladmi na nákup elektrickej energie z verejnej siete a teplo vyrobené v stacio...

 • Vykurovanie tepelným čerpadlom

  Kúrenie, Výroba teplej vody

  Cieľom modelového príkladu je porovnanie nákladov na nasadenie plynového a elektrického tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo (ďalej len „TČ“) má byť  v prevedení pre  externé prostredie , nakoľko v zd...

 • Príprava teplej úžitkovej vody

  Výroba teplej vody

    Cieľom modelového príkladu je porovnanie nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“) v rodinnom dome v samostatných elektrických alebo  plynových zariadeniach na prípravu TÚV....

 • Palivové články malých výkonov

  Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

  Modelový príklad predpokladá nasadenie palivového článku malého výkonu v objekte s nepretržitou celoročnou potrebou elektrickej a tepelnej energie. Palivový článok (ďalej len „PČ“) patrí do skupiny za...