Rozumieme zemnému plynu.

Plány obnovy 2022 – Nová alternatíva pre kotlíkové dotácie

Aktualizácia: 27.6.2022

 

Prvé čerpanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol schválený v júli 2021, bude možné už tento rok. V rámci komponentu 2: obnova rodinných domov bolo vyčlenených celkovo 528,2 milióna eur. Pomocou týchto prostriedkov tak bude možné financovať obnovu až 30 tisíc rodinných domov na Slovensku v období 2022-2026.

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila 5. 4. 2022 predbežné podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov (RD) z Plánu obnovy a odolnosti (POO) Slovenskej republiky pre 1. výzvu, ktorá má byť spustená v treťom kvartáli 2022. Podľa medializovaných informácií zverejnené kritériá poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov lepšie reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery v krajine.

 

Aká bude výška dotácie a na čo ju môžete využiť?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD pre štandardnú skupinu žiadateľov neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z POO znáša prijímateľ.

 

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD v prípade sociálne a zdravotne znevýhodnených žiadateľov neprekročí 15 000 EUR, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5 % zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov znáša prijímateľ.

 

Príspevok bude možné použiť na realizáciu nasledovných skupín opatrení:

 • zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy;
 • inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky);
 • zelená strecha;
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu;
 • tieniaca technika;
 • odstránenie azbestu;

a sprievodnú dokumentáciu.

 

Plynový kondenzačný kotol

bude možné inštalovať ako zdroj energie za splnenia všetkých nasledovných podmienok:

 

 • je súčasťou komplexnej obnovy domu, vrátane zateplenia (obvodový & strešný plášť, nevykurovaný priestor pod ktorým je vykurovaný priestor) a výmeny otvorových konštrukcií,
 • na energetickom štítku je kotol zatriedený do energetickej triedy A,
 • je v súlade s požiadavkami na ekodizajn,
 • nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

Dotácia na nový plynový kondenzačný kotol bude maximálne 3000 EUR.

Kto môže o dotáciu pre obnovu domu požiadať? 

O dotáciu bude môcť požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. Hlavným kritériom ostáva vek rodinného domu, ktorý sa znížil po novom z 15 na 10 rokov a minimálne 30% úspora primárnej energie domu po jeho obnove.

 

Novinkou je, že sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Budú to rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažko zdravotne postihnutím dieťaťom.

 

Štandardná skupina žiadateľov môže dostať až 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmienkou je aj dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

 


 • Finančné prostriedky budú preplatené až po spustení prvej výzvy a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy, ktorá musí spĺňať podmienky oprávnenosti.
 • SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.
 • Viac informácií o podmienkach oprávnenosti bude zverejnených na webstránke www.obnovdom.sk už v najbližšej dobe.

obnov dom, kotlíkové dotácie, plán obnovy