Rozumieme zemnému plynu.

Plány obnovy 2022 – Nová alternatíva pre kotlíkové dotácie

Aktualizácia: 10.10.2022

 

Prvé čerpanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol schválený v júli 2021, bude možné už tento rok. V rámci komponentu 2: obnova rodinných domov bolo vyčlenených celkovo 528,2 milióna eur. Pomocou týchto prostriedkov tak bude možné financovať obnovu až 30 tisíc rodinných domov na Slovensku v období 2022-2026.

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila 6. 9. 2022 podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov (RD) z Plánu obnovy a odolnosti (POO) Slovenskej republiky pre 1. výzvu. Na pilotnú výzvu je určených približne 15 miliónov eur (z celkových 528,2 milióna). Výška disponibilných finančných zdrojov bude priebežne aktualizovaná na webstránke plánu. Podľa medializovaných informácií zverejnené kritériá poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov lepšie reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery v krajine.

Časový harmonogram pilotnej výzvy

Žiadosti v rámci prvej výzvy plánu bude možné predkladať od 17. 10. 2022. Predbežne je ukončenie výzvy naplánované na 28. 2. 2023, v prípade zmeny termínu o tom SAŽP bude informovať najneskôr 10 dní vopred na webstránke www.obnovdom.sk .

 

Spôsob predloženia žiadosti

Žiadatelia majú dve možnosti:

 • V elektronickej podobe na portáli www.slovensko.sk (schránka SAŽP)
 • V listinnej podobe na adresu Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, osobne alebo poštou.

Aká bude výška dotácie a na čo ju môžete využiť?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD pre štandardnú skupinu žiadateľov neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z POO znáša prijímateľ.

 

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD v prípade sociálne a zdravotne znevýhodnených žiadateľov neprekročí 15 000 EUR, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5 % zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov znáša prijímateľ.

 

Príspevok bude možné použiť na realizáciu nasledovných skupín opatrení:

 • zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy;
 • inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky);
 • zelená strecha;
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu;
 • tieniaca technika;
 • odstránenie azbestu;

a sprievodnú dokumentáciu.

 

Plynový kondenzačný kotol

bude možné inštalovať ako zdroj energie za splnenia všetkých nasledovných podmienok:

 

 • je súčasťou komplexnej obnovy domu, vrátane zateplenia (obvodový & strešný plášť, nevykurovaný priestor pod ktorým je vykurovaný priestor) a výmeny otvorových konštrukcií,
 • na energetickom štítku je kotol zatriedený do energetickej triedy A,
 • je v súlade s požiadavkami na ekodizajn,
 • nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

Dotácia na nový plynový kondenzačný kotol bude maximálne 3000 EUR.

Kto môže o dotáciu pre obnovu domu požiadať? 

O dotáciu bude môcť požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. Hlavným kritériom ostáva vek rodinného domu, ktorý sa znížil po novom z 15 na 10 rokov a minimálne 30% úspora primárnej energie domu po jeho obnove.

 

Novinkou je, že sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Budú to rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažko zdravotne postihnutím dieťaťom.

 

Štandardná skupina žiadateľov môže dostať až 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmienkou je aj dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

 


 • Finančné prostriedky budú preplatené až po spustení prvej výzvy a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy, ktorá musí spĺňať podmienky oprávnenosti.
 • SAŽP zriadilo 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách. Kontakty na jednotlivé kancelárie sú dostupné na https://obnovdom.sk/kontakty.php
 • Viac informácií o podmienkach oprávnenosti bude zverejnených na webstránke www.obnovdom.sk už v najbližšej dobe.

obnov dom, kotlíkové dotácie, plán obnovy