Rozumieme zemnému plynu.

Ako získať dotáciu na moderný nízkoemisný plynový kondenzačný kotol z programu Obnov dom?

Aktualizácia: 20.4.2023

 

27. marca 2023 bola zverejnená tretia výzva programu Obnov dom (ktorý spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP), ako aj príručka pre žiadateľa. V porovnaní s pilotnou výzvou došlo k miernemu zjednodušeniu predkladania žiadostí, najmä sa po novom požaduje menej povinných príloh. Taktiež už nie je potrebné k formuláru žiadosti prikladať energetický certifikát budovy či projektové energetické hodnotenie priamo pri jeho vypĺňaní, no stačí ich doložiť do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Prostriedky určené na túto výzvu sú vo výške 190 miliónov eur (z celkového rozpočtu 528,2 milióna).

 

Časový harmonogram pilotnej výzvy

Termín uzavretia výzvy je stanovený na 28. augusta 2023, alebo v prípade prijatia 10 000 žiadostí, podľa toho čo nastane skôr. Pokiaľ SAŽP ukončí výzvu skôr, oznámi tak na webovej stránke programu.

 

Spôsob predloženia žiadosti

Žiadatelia môžu predložiť žiadosť dvoma spôsobmi:

 • Elektronicky do e-schránky SAŽP na slovensko.sk
 • V listinnej podobe
  • Osobne alebo poštou na adresu Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, osobne alebo poštou
  • Osobne na adresu niektorej z regionálnych kancelárií

Formulár na predloženie žiadosti, spolu s povinnými prílohami, nájdete od 24.4.2023 na tomto odkaze.

 

Výška dotácie a spôsob jej využitia

Maximálna výška poskytnutej dotácie je:

 • 15 000 eur, pokiaľ úspora primárnej energie dosiahnutej obnovou bude v rozmedzí
  30% – 60%
 • 19 000 eur, pokiaľ úspora primárnej energie bude vyššia ako 60%.

Zároveň však dotácia poskytnutá žiadateľovi nemôže byť vyššia ako 75% celkových nákladov na obnovu domu. Rozdiel medzi celkovými nákladmi a poskytnutou dotáciou znáša žiadateľ (z vlastných či úverových zdrojov).

 

Opatrenia, na ktoré možno dotáciu využiť, sú opäť rozdelené do dvoch kategórií, pričom podmienkou pre získanie dotácie je realizácia aspoň jedného opatrenia zo skupiny A.

Medzi opatrenia zo skupiny A patrí:

 • zateplenie obvodového plášťa;
 • zateplenie strešného plášťa;
 • výmena otvorových konštrukcií (t.j. okien a dverí);
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia;
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu;
 • zateplenie podlahy na teréne.

 

Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné (možné vybrať si žiadne, jedno, alebo viacero opatrení z tejto skupiny):

 • nový zdroj tepla;
 • zelená strecha;
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu;
 • inštalácia tieniacej techniky;
 • odstránenie azbestu.

 

Plynový kondenzačný kotol

Podporená môže byť aj inštalácia moderného nízkoemisného plynového kondenzačného kotla. Podmienky, ktoré musia byť v takomto prípade splnené:

 1. dom musí mať zateplené všetky časti a moderné okná a dvere (jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia byť v súlade s tepelnotechnickou normou STN 73 0540-2+Z1+Z2);
 2. nový plynový kondenzačný kotol je zaradený do energetickej triedy A (podľa energetického štítku) – túto podmienku by mala spĺňať drvivá väčšina v súčasnosti predávaných moderných plynových kondenzačných kotlov;
 3. predstavuje náhradu za starší plynový kotol (a nový kotol má preukázateľne nižší inštalovaný výkon oproti pôvodnému plynovému kotlu) alebo náhradu za zdroj tepla na báze uhlia či oleja.

 

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na nový plynový kondenzačný kotol je určená dvomi položkami:

 1. Cena kotla a práce súvisiace s jeho inštaláciou, revízna správa = 1 725€ bez DPH;
 2. Rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu = 1 725€ bez DPH.

 

Výška výdavkov na výmenu staršieho zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol pritom nesmie prekročiť 20% celkových oprávnených výdavkov na obnovu rodinného domu.

 

Realizácia opatrení (napr. zateplenia, výmeny dverí a okien, inštalácia nového kondenzačného kotla) sa preukazuje až po podpise zmluvy prostredníctvom fotodokumentácie, pričom sa prikladá fotodokumentácia stavu rodinného domu pred a po realizácií. Vzor fotodokumentácie nájdu záujemcovia o dotáciu na webovej stránke programu. Finančné prostriedky je možné získať aj na prípravu potrebnej sprievodnej dokumentácie.

 

Ďalšou podmienkou je, že stavebné práce, tovary a služby súvisiace s obnovou rodinného domu boli objednané najskôr 1. februára 2020. Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr 31. marca 2026.

 

Kto môže o dotáciu pre obnovu domu požiadať? 

Za oprávneného žiadateľa je považovaná fyzická osoba, ktorá:

 • Je občanom SR resp. členského štátu EÚ.
 • Je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu. V prípade spoluvlastníctva je vyžadované splnomocnenie od ostatných spolumajiteľov domu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za trestné činy uvedené vo výzve.

 

Zároveň je podmienkou, aby sa rodinný dom, na ktorý je žiadaná dotácia, nachádzal na území Slovenskej republiky, bol evidovaný ako rodinný dom a postavený pred rokom 2013. Okrem toho nesmie byť na podnikateľské či iné účely ako bývanie využívaných viac ako 10% podlahovej plochy domu.

 


 • Finančné prostriedky budú preplatené až po spustení prvej výzvy a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy, ktorá musí spĺňať podmienky oprávnenosti.
 • SAŽP zriadilo 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách. Kontakty na jednotlivé kancelárie sú dostupné na https://obnovdom.sk/kontakty.php
 • Viac informácií o podmienkach oprávnenosti bude zverejnených na webstránke www.obnovdom.sk už v najbližšej dobe.

obnov dom, kotlíkové dotácie, plán obnovy