Rozumieme zemnému plynu.

Veľké porovnanie systémov podlahového vykurovania

Aktualizované: 15.6.2022 (Aktualizované o ceny energií pre rok 2022)

 

Pred samotnou výstavbou rodinného domu je nutné dôkladne zvážiť, ktorý vykurovací systém bude najvhodnejší a to ako z pohľadu  tepelnej pohody v dome, samotného komfortu bývania, ale aj celkových finančných nákladov na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému. Ďalšie hľadisko je legislatíva – tou je významne ovplyvnený aj samotný systém.

 

Pri inštaláciách vykurovacích systémov v novostavbách (nízkoenergetické domy) a ak je to možné, tak aj v prípade rekonštrukcií rodinných domov sa spravidla inštalujú veľkoplošné nízkoteplotné podlahové vykurovacie systémy.

 

Podlahové kúrenie zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.  Je ho možné navrhnúť tak, že niektoré časti plochy podlahového kúrenia môžu byť teplejšie ako iné (napr. podlaha pod oknom, v kúpeľni pri vani, alebo v sprchovacom kúte a podobne). Teplá podlaha odovzdáva teplo do okolia sálaním.  Od neho sa ohrievajú okolité steny, nábytok  a až následne okolitý vzduch.  Dochádza takto až k 30% úsporám tepelnej energie v porovnaní s klasickým radiátorovým kúrením.

 

Podlahové kúrenie môže byť, podľa zdroja tepla, buď:

  • teplovodné akumulačné, alebo
  • elektrické priamovýhrevné podlahové kúrenie.

 

Teplovodné podlahové kúrenie (akumulačné kúrenie) sa používa tam, kde sa teplá voda, ktorá prúdi v rúrkach uložených v podlahe, ohrieva napr. v plynovom kondenzačnom kotly, elektrickom kotly, alebo tepelnom čerpadle.

 

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné) využíva teplo z odporových káblov uložených v podlahe. Tento systém nepotrebuje zdroj tepla (kotol). Avšak potrebuje zdroj tepla na prípravu teplej vody, čo v prípade teplovodného kúrenia túto funkciu plní zdroj tepla na vykurovanie.

 

Porovnanie systémov podlahového vykurovania

Ktorý z týchto systémov je vhodnejší je možné posúdiť analýzou investičných a prevádzkových nákladov (koľko majiteľ zaplatí za inštaláciu a prevádzku systému).

 

Ako príklad analýzy bol zvolený projekt rodinného domu o ploche 190 m2, podlahová plocha na kúrenie 142 m2, teplá voda pre tri osoby (50l na deň a osobu). Potreba tepla na vykurovanie je 13 000 kWh/rok, potreba tepla na prípravu teplej vody je cca 3 200 kWh/rok. Spotreba ostatnej elektrickej energie je 3 000 kWh/rok (Táto hodnota je dôležitá pri výpočte ceny elektrickej energie, ktorá sa určuje z celkovej spotreby rodinného domu)

 

Teplovodné podlahové kúrenie

Investičné náklady na uloženie rúrok do podlahy závisia od systému (kladené za sucha, mokra, systémové dosky, vodiace lišty, skladba podlahy a podobne). Merná cena podlahového kúrenia komplet, vrátane rúrok, izolačnej fólie, svoriek, rozdeľovačov tepla, ventilov, prepojovacieho materiálu, práce, sa pohybuje približne na úrovni 40 €/m2. K týmto nákladom je potrebné pripočítať zdroj tepla, komín (ak je potrebný), plynovú prípojku (ak je potrebná) a podobne.

Podrobný rozpis investičných nákladov je uvedený v tabuľke č. 1.

 

Celkové náklady na inštaláciu teplovodného podlahového kúrenia potom sú: 5 600 €

 

Prevádzkové náklady vykurovacieho systému závisia najmä od typu zdroja tepla.

 

Plynový kondenzačný kotol

Cena zemného plynu sa skladá z dvoch zložiek a to z fixnej zložky ceny plynu, ktorá závisí od príslušnej tarify, a variabilnej zložky plynu za skutočné množstvo odobraného plynu.

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 92% účinnosti (pri príprave teplej vody nedochádza ku kondenzácii, preto je účinnosť nižšia) prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 17 609 kWh/rok ZP, resp. 1 647 m3/rok. Toto množstvo zemného plynu zodpovedá tarife D2 (cenník SPP, a.s.).

 

Náklady na zemný plyn (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú:

12 * fix + V * var = 12 * 7,03 + 17 609 * 0,04471 = 871,64 €/rok

Kde: fix – fixná mesačná sadzba [€]; var – sadzba za odobraný plyn [€/kWh]; V – množstvo odobraného zemného plynu [kWh]

 

Elektrický kotol (akumulačné podlahové vykurovanie)

Cena elektrickej energie sa skladá tak isto z dvoch zložiek. Fixnej a variabilnej. Pri elektrickej energii sa tarifa neurčuje od množstva odobranej elektrickej energie, ale od účelu použitia elektrickej energie a ampérickej hodnoty hlavného ističa. Teplovodné akumulačné elektrické vykurovanie patrí do sadzby DD4 (cenník  ZSE Energia).

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 99% účinnosti prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 16 364 kWh/rok. K tejto hodnote je potrebné pripočítať aj ostatnú spotrebu elektrickej energie. Dôvod – aby bolo možné určiť skutočnú cenu elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie potom je 19 364 kWh. Istič 3x32A. Sadzba DD4 sa delí na cenu za spotrebu elektriny v nízkom a vysokom tarife. V projekte sa uvažuje s pomerom 10% elektrickej energie vo vysokom tarife a 90% v nízkom tarife.

Náklady na elektrickú energiu sú:

Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,159741 = 309,32 €

Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,120621 = 2 102,10 €

Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,69216 = 224,31 €

 

Celková cena elektrickej energie: 309,32 €+ 2 102,10 €+ 224,31 €= 2 635,73 € (vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 635,73 / 19 364 = 0,1362 €/kWh

 

Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT  – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

 

Náklady na elektrickú energiu (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú:

0,1362 * 16 364 = 2 227,43 €/rok

 

 

Čiastkový záver

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú:

Vykurovanie zemným plynom: 871,64 €/rok

Vykurovanie elektrickou energiou: 2 227,43  €/rok

 

Rozdiel v nákladoch: 1 355,78 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom.

 

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné)

Investičné náklady na uloženie odporových káblov do podlahy závisia od systému (fólia, rohož a podobne). Merná cena elektrického podlahového kúrenia, kompletná dodávka je približne 35€/m2.

Celkové náklady na inštaláciu priamovýhrevného podlahového kúrenia potom sú: 4 970 €

 

Na prípravu teplej vody je potrebná inštalácia elektrického bojlera (s obsahom vody 150 – 200l). Voda v bojlery sa bude pripravovať výhradne v nízkom tarife (šetrenie nákladov).

 

Prevádzkové náklady vykurovacieho priamovýhrevného systému.

 

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné) vykurovanie patrí do sadzby DD5 (cenník  ZSE Energia).

 

Náklady na elektrickú energiu sú:

  • Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,16994 = 329,07 €
  • Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,12950 = 2 256,85 €
  • Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,69216 = 224,31 €

 

Celková cena elektrickej energie: 329,07 + 2 256,85 + 224,31 = 2 810,22 € (vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

 

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 810,22 / 19 364 = 0,1451 €/kWh

 

Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT  – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

 

Náklady na elektrickú energiu (podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú:

0,1451 * 16 364 = 2 374,89 €/rok

 

Čiastkový záver

Náklady na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú:

Vykurovanie zemným plynom: 871,64 €/rok

Vykurovanie elektrickou energiou: 2 374,89  €/rok

 

Rozdiel v nákladoch:  1 503,24 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom

 

 

Zoznam investičných a prevádzkových nákladov pre jednotlivé vykurovacie systémy a zdroje tepla sú popísané v tabuľke č. 1.

 

 

 

Záver:

Ako je z porovnania nákladov vidieť, ročné prevádzkové náklady pri elektrickom vykurovaní sú výrazne vyššie, ako vykurovanie zemným plynom. Zemný plyn 871,64 €/rok, elektrické vykurovanie 2 227,43 €/rok pri teplovodnom a 2 374,89 €/rok pri priamovýhrevnom podlahovom vykurovaní. Dôvodom je vysoká cena elektrickej energie, ktorá je približne vyššia približne 2,8 x vyššia ako cena zemného plynu (!).

 

Investičné náklady na zriadenie vykurovania zemným plynom sú najvyššie z porovnávaných systémov a sú mierne vyššie ako zriadenie vykurovania elektrickým kotlom. Elektrické priamovyhrevné podlahové kúrenie je z investičného hľadiska najvýhodnejšie. Je približne o 50% lacnejšie ako pri teplovodnom vykurovaní.

 

Pri vykurovaní zemným plynom dochádza k úspore prevádzkových nákladov o 1 355,78 €/rok v porovnaní s elektrickým teplovodným vykurovaním a 1 503,24 € /rok v porovnaní s elektrickým priamovýhrevným podlahovým vykurovaním.

 

 

Regulácia:

Súčasné inteligentné, učiace sa regulačné systémy vykurovania, riadia vykurovanie v rodinnom dome podľa vnútornej teploty, okamžitej vonkajšej a predpovede počasia pre danú oblasť na najbližšie dni. Inteligentná regulácia analyzuje „správanie sa domu“ pri zmenách vonkajšej teploty, berie do úvahu zotrvačnosť vykurovacej sústavy a optimalizuje chod zdroja tepla.