Rozumieme zemnému plynu.

Zemný plyn je 3E

 

Značka 3E znázorňuje  tri základné charakteristiky zemného plynu a zároveň tri piliere komunikácie pri podpore využívania zemného plynu.

 

Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., v komunikácii s interným a externým prostredím, začal v októbri r. 2017 používať v spojení so zemným plynom značku 3E. Značka, ktorá prispieva k širšej informovanosti o výhodách zemného plynu, charakterizuje tri základné charakteristiky zemného plynu ako energetického média a bude sa objavovať v internej aj externej komunikácii spoločnosti SPP – distribúcia.

 

 

Zemný plyn je 3E

 

 

Prečo 3E?

 

 

Ekologicky šetrný zemný plyn

 

Budovanie trvalo udržateľného rozvoja v oblasti energetiky je prioritou pripravovanej energetickej politiky SR, ktorá je založená najmä na zvyšovaní podielu bezuhlíkovej výroby elektriny, využívaní jadrovej energetiky, zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pri výrobe tepla a využívaní zemného plynu ako „paliva prechodu“ k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

 

Schopnosť prispievať k nízkouhlíkovej ekonomike má zemný plyn vďaka skutočnosti, že z hľadiska emisií skleníkových plynov je zemný plyn najčistejšie palivo spomedzi všetkých uhľovodíkov. V porovnaní s inými tuhými látkami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo hrubých prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov, najmä tehotné ženy a malé deti.

 

Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až 50% emisií CO2 v porovnaní s uhlím a až 60% pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Ďalšou výhodou využívania zemného plynu z pohľadu vplyvu na zlepšovanie životného prostredia je fakt, že zemný plyn prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné oxidy síry.

 

Rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v spalinách. Spaľovaním zemného plynu však vznikajú oxidy dusíka (NOx), ktoré sa konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr podarilo výrobcom plynových spotrebičov znížiť až na 10% pôvodných hodnôt, preto je zemný plyn zjavne ekologicky šetrný.

 

 

Prečítajte si tiež: Porovnanie produkcie znečisťujúcich látok a skleníkového plynu v rodinnom dome

 

 

 

Ekonomicky výhodný zemný plyn

 

Čo sa týka celkových nákladov na vykurovací systém počas hodnotiaceho obdobia 15 rokov, z čisto ekonomického pohľadu je najvýhodnejšie kúrenie drevom. Potom nasledujú zariadenia na báze zemného plynu, drevných peletiek a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort (čistota obsluhy zariadení na báze zemného plynu) a zdravotný aspekt (hrozba karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní dreva), tak sa vykurovanie zemným plynom javí ako najvhodnejšia voľba za rozumné náklady, teda je ekonomicky výhodný.

 

 

Prečítajte si tiež: Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

 

 

 

Energeticky hospodárny zemný plyn

 

Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EC o energetickej hospodárnosti budov Samotný názov charakteristiky zemného plynu – energeticky hospodárny vychádza teda z oficiálneho termínu energetická hospodárnosť budov.

 

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda A1). Za presne stanovených okrajových podmienok sa zemný plyn javí ako vhodné palivo na vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách, spĺňajúcich túto triedu energetickej hospodárnosti budov. Je to najmä z dôvodu výhodného pomeru ceny kondenzačného kotla (vrátane inštalácie), vysokej účinnosti, nízkych prevádzkových nákladov, jednoduchosti, skutočného komfortu a dostupnosti, nehovoriac o takmer zanedbateľnom dopade na ekológiu.

 

Pri triede A0, ktorá vstúpi do platnosti po roku 2020, bude potrebné prehodnotiť hodnotu faktoru primárnej energie zemného plynu a stanoviť ju na hodnotu zohľadňujúcu technickú realitu.

 

 

Prečítajte si tiež: Vykurovanie rodinného domu v energetickej triede A1

 

 

 

3E zemný plyn & zemný plyn je 3E

 

Pri chápaní a aplikovaní značky 3E v komunikácii zdôrazňujeme, že pod komunikáciou si nepredstavujeme iba inzerciu, reklamu alebo mediálnu podporu. Naším cieľom je dosiahnutie stavu, kedy sa značka 3E bude neoddeliteľne spájať so zemným plynom ako energetickým médiom. Tak ako je známe spojenie „mať päť P“, alebo „zobrazenie v 3D“, našou ambíciou je etablovať slovné spojenia „3E zemný plyn“ a „Zemný plyn je 3E“.

 

 

 

 

Zdroj: SPP-distribúcia, a.s.